MIDDEN - DELFLAND

Sponsors voor Grutto's in de Klaas Engelbrechtpolder

13 mei 2006. De Klaas Engelbrechtpolder in Midden-Delfland is een van de gebieden die meededen met het driejarig project 'Nederland-Gruttoland', dat in 2003 startte en gesponsord werd door de Postcodeloterij. De Gruttopalen met hun informatiepanelen staan nog steeds bij de boerderijen. De agrarische natuurvereniging Vockestaert zoekt meer financiële middelen om de weidevogels extra te helpen. Het plan is om vanaf het begin van het jaar tot ca. juli een klein deel van de Klaas Engelbrechtpolder 'plas-dras' te maken om zo de weidevogels een rustplek te bieden.

De 'Nederlandse' Grutto

Nederland is internationaal uitermate belangrijk voor de Grutto: Ongeveer 90% van de Noordwest-Europese Grutto populatie broedt bij ons! Maar het gaat niet goed met deze weidevogels. In 10 jaar halveerde het aantal broedpaartjes van 100.000 tot 50.000 (in 2000). Het aantal kuikens per ouderpaar dat opgroeit is slechts 0,4. 

Het in 2003 gestarte Gruttoproject had tot doel met onderzoek, educatie en invoeren van werkwijzen ten gunste van de Grutto dit aantal te verhogen naar 0,8. Met bijvoorbeeld uitgesteld maaien of maaien in trappen kunnen de Gruttokuikens langer tussen hoog gras bescherming zoeken en insecten eten.

De digitale Gruttokaart geeft ook gedetailleerd overzicht van de verspreiding in Nederland.


Grote groepen Grutto's verkennen Midden-Delfland (maart 2006)


Plas-dras lokt vele weidevogels zoals Grutto, Tureluur, Scholekster, Kievit en Kemphaan (Dorppolder maart 2006)

Naar de broedgebieden

Grutto's maken jaarlijks twee keer een reis van zo'n 5000 kilometer. In februari komen de eerste Grutto's al uit West-Afrika aan. Ze zijn dan moe en uitgehongerd en hebben rust en voedsel nodig. Zij verzamelen zich in grote groepen en zoeken de natste weilanden, liefst met een klein laagje water: het zogenaamd 'plas-dras'. 

In april gaan ze naar de weilanden om te broeden; een Grutto komt steeds weer terug naar dezelfde plaats. In een kuiltje tussen het hoge gras legt de Grutto zijn bruine eieren. Goed verstopt voor nestrovers, de predators, zoals Kraai, Kauw, Buizerd en Torenvalk broedt de Grutto de eieren uit. Vrijwilligers van de Vogelwacht plaatsen op de weilanden stokken bij de nesten om ze markeren, zodat eventueel een deel van het weiland al gemaaid kan worden.


Aangepikte eieren staan op uitkomen

Opgroeien

Als de gruttojongen uit het ei komen moeten ze zelf onmiddellijk op zoek naar voedsel. Dat kan goed tussen hoog gras waar vliegen, muggen en kevers zitten (hun snavels zijn nog kort om in de grond te peuren). Het duurt vier weken voordat de kuikens vliegvlug zijn. Dit is een drukke tijd voor de ouderparen. Bij elk dreigend gevaar vliegen ze op om de vijand te verdrijven. Als de jonge Grutto's vliegvlug zijn verhuist de Grutto familie naar pleisterplaatsen in zoetwatergebieden, zoals moddervlakten en onder water staande weilanden. Daar leren de jongen dieren insecten en wormen zoeken in de grond. In augustus-september trekken de Grutto's naar West-Afrika om daar de winter door te brengen. De jongen blijven meestal het volgende jaar in Afrika om pas in hun tweede levensjaar voor het eerst naar Nederland terug te komen.


Vrijwel onzichtbaar broedt de grutto in hoog gras

Help de grutto's

Om de jonge Grutto's te helpen overleven is er dus voldoende hoog gras nodig tot ongeveer half juni en voldoende natte gebieden in de buurt. Uitgesteld maaien en maaien in twee keer helpt de Grutto maar kost de boer extra tijd bij zijn bedrijfsvoering. In 2006 is er nog extra financiële steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beschikbaar. Uit het Groenfonds Midden-Delfland kunnen sinds kort ook vergoedingen uitgekeerd worden voor bijvoorbeeld mozaïekbeheer voor weidevogels. Maar voor het deels onder water te zetten van een weiland is geen regeling. Vockestaert komt met het idee om voor zo'n plas-dras gebied in de Klaas Engelbrechtspolder sponsors te zoeken. En dat gaat lukken! Diverse organisaties en bedrijven zegden hun financiële steun toe op de informatiemiddag op 13 mei 2006. Er gaat nu gezocht worden naar een geschikt stukje weiland voor het volgende jaar.

Links

05 augustus 2014